အခန်း (၁)မျဉ်းပြိုင်များနှင့် သဏ္ဌာန်တူခြင်း၊

Unit 2 ဂျီဩမေတြီပညာမှသက်သေပြခြင်းသဘော

အခန်း (၅) ၊ အခြေခံဆောက်လုပ်ချက်များ

အခန်း (၆) ၊ အချိုးကျပုံဆွဲခြင်း

Episode 10