အခန်း (၂) အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်း

အခန်း (၃) အပိုင်းကိန်းနှင့်ဒသမကိန်းများ

အခန်း (၆)မသိကိန်းတစ်လုံးပါသောတစ်ထပ်ညီမျှခြင်း

အခန်း (၇) ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်၌အမှတ်များနေရာချထားခြင်း

အခန်း (၈) စာရင်းအင်းသင်္ချာ

အပိုင်း(၃) ကိန်းပြည့်များဆိုင်ရာလုပ်ထုံးများ၊စာမျက်နှာ-၅