အခြေခံပညာ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု အရင်းအမြစ်များ (Lecture videos) [Post from FOEIM]

ဤသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များသည် Internet မရရှိသောဒေသနှင့် Internet ရရှိသော်လည်း နည်းပညာအားနည်းသော ဒေသများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဤသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များတွင် အခြေခံပညာကျောင်းသားများ (ပထမတန်း မှ ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်းအထိ) သင်ခန်းစာအစုံအလင်ပါဝင်ပါသည်။

နေအိမ်အခြေပြု သင်ကြားရေးနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုစနစ်များကို ဦးတည်၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းသားတစ်ဦးအတွက် တစ်နေ့လျှင် သင်ခန်းစာအရင်းအမြစ်များမှ မိမိအတန်းအလိုက် သင်ခန်းစာ ဗီဒီယိုများကို ၂ ခုမှ ၃ ခုအထိ ကြည့်ရှုကြပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

သင်ကြားရေး Video တစ်ခုလျှင် ၂ ခါမှ ၃ ခါအထိ အထပ်ထပ် အခါခါ ကြည့်ရှုလေ့လာပေးရန်တိုက်တွန်းပါသည်။

ဘာသာရပ်များကိုလည်း မျှတအောင် လေ့လာရန်လိုအပ်ပါသည်။

သင်ခန်းစာများကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် မိမိသင်ကြားသော ပုံစံနှင့်လိုက်၍ နောက်ဆုံးတွင် ပေးထားသည့်အတိုင်း မှတ်တမ်းများပြုစုထားရန်လိုအပ်ပြီး မှတ်တမ်းများကိုလည်း စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
(မှတ်တမ်းကို နောက်ဆုံးစာမျက်နှာများတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

မူလတန်း၏ အတန်းအလိုက် နှင့် ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-1 (ပထမတန်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-1 Myanmar (ပထမတန်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-1 English (ပထမတန်း အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-1 Mathematics (ပထမတန်း သင်္ချာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-1 Science (ပထမတန်း သိပ္ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-1 Moral (ပထမတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-1 Life Skill (ပထမတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-1 Social (ပထမတန်း လူမှုရေး)
https://youtube.com/playlist…

Grade-2 (ဒုတိယတန်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-2 Myanmar (ဒုတိယတန်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-2 English (ဒုတိယတန်း အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-2 Mathematics (ဒုတိယတန်း သင်္ချာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-2 Science (ဒုတိယတန်း သိပ္ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-2 Moral (ဒုတိယတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-2 Life Skill (ဒုတိယတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-2 Social (ဒုတိယတန်း လူမှုရေး)
https://youtube.com/playlist…

Grade-3 (တတိယတန်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-3 Myanmar (တတိယတန်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-3 English (တတိယတန်း အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-3 Mathematics (တတိယတန်း သင်္ချာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-3 Science (တတိယတန်း သိပ္ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-3 Moral (တတိယတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-3 Life Skills (တတိယတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-3 Social (တတိယတန်း လူမှုရေး)
https://youtube.com/playlist…

Grade-4 (စတုတ္ထတန်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-4 Myanmar (စတုတ္ထတန်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-4 English (စတုတ္ထတန်း အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-4 Mathematics (စတုတ္ထတန်း သင်္ချာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-4 Science (စတုတ်ထတနျး သိပ်ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-4 Moral (စတုတ္ထတန်း စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-4 Life Skills (စတုတ္ထတန်း ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-4 Social (စတုတ္ထတန်း လူမှုရေး)
https://youtube.com/playlist…

အလယ်တန်း၏ အတန်းအလိုက် နှင့် ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-6 (ဆဌမတန်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-6 Myanmar (ဆဌမတန်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-6 English (ဆဌမတန်း အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-6 Mathematics-1 (ဆဌမတန်း သင်္ချာ-၁)
https://youtube.com/playlist…

Grade-6 Mathematics-2 (ဆဌမတန်း သင်္ချာ-၂)
https://youtube.com/playlist…

Grade-6 Science (ဆဌမတန်း သိပ္ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-6 Geography (ဆဌမတန်း ပထဝီဝင်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-6 History (ဆဌမတန်း သမိုင်း)
https://youtube.com/playlist…

Grade-7 (သတ္တမတန်း စနစ်သစ်) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-7 Myanmar (သတ္တမတန်း စနစ်သစ် မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-7 English (သတ္တမတန်း စနစ်သစ် အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-7 Mathematics-1 (သတ္တမတန်း စနစ်သစ် သင်္ချာ-၁)
https://youtube.com/playlist…

Grade-7 Mathematics-2 (သတ္တမတန်း စနစ်သစ် သင်္ချာ-၂)
https://youtube.com/playlist…

Grade-7 Science (သတ္တမတန်း စနစ်သစ် သိပ္ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-7 Geography (သတ္တမတန်း စနစ်သစ် ပထဝီဝင်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-7 History (သတ္တမတန်း စနစ်သစ် သမိုင်း)
https://youtube.com/playlist…

Grade-8 (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-8 Myanmar (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-8 English (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-8 Mathematics-1 (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သင်္ချာ- ၁)
https://youtube.com/playlist…

Grade-8 Mathematics-2 (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သင်္ချာ-၂)
https://youtube.com/playlist…

Grade-8 Science (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သိပ္ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-8 Geography (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း ပထဝီဝင်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-8 History (သတ္တမတန်း စနစ်ဟောင်း သမိုင်း)
https://youtube.com/playlist…

Grade-9 (အဌမတန်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-9 Myanmar (အဌမတန်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-9 English (အဌမတန်း အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-9 Mathematics-1 (အဌမတန်း သင်္ချာ-၁)
https://youtube.com/playlist…

Grade-9 Mathematics-2 (အဌမတန်း သင်္ချာ-၂)
https://youtube.com/playlist…

Grade-9 Science (အဌမတန်း သိပ္ပံ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-9 Geography (အဌမတန်း ပထဝီဝင်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-9 History (အဌမတန်း သမိုင်း)
https://youtube.com/playlist…

အထက်တန်း၏ အတန်းအလိုက် နှင့် ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-10 (ဒဿမတန်း စနစ်သစ်) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-10 Myanmar (ဒဿမတန်း စနစ်သစ် မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-10 English (ဒဿမတန်း စနစ်သစ် အင်္ဂလိပ်)
https://youtube.com/playlist…

Grade-10 Mathematics (ဒဿမတန်း စနစ်သစ် သင်္ချာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-10 Physics (ဒဿမတန်း စနစ်သစ် ရူပဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-10 Chemistry (ဒဿမတန်း စနစ်သစ် ဓာတုဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-10 Biology (ဒဿမတန်း စနစ်သစ် ဇီဝဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-10 Economics (ဒဿမတန်း စနစ်သစ် ဘောဂဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-11 (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း) ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ခန်းစာ အရင်းအမြစ်များ

Grade-11 Myanmar (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း မြန်မာစာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-11 English (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း အင်္ဂလိပ်စာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-11 Mathematics (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း သင်္ချာ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-11 Physics (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ရူပဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-11 Chemistry (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ဓာတုဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-11 Biology (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ဇီဝဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

Grade-11 Economics (ဒဿမတန်း စနစ်ဟောင်း ဘောဂဗေဒ)
https://youtube.com/playlist…

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် လိုအပ်သော သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် နေအိမ်အခြေပြုသင်ကြားရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကို အောက်ပါ link မှတဆင့် download ရယူနိုင်ပါသည်။

https://foeimyanmar-my.sharepoint.com/…/EdSCtp5QMyRFia8kcrv…

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ရပ်ရွာအခြေပြုသင်ကြားရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းကို အောက်ပါ link မှတဆင့် download ရယူနိုင်ပါသည်။
https://foeimyanmar-my.sharepoint.com/…/EUJ0wtVJL0JLszvFJTj…

#crd

Write a comment