အခန်း (၃) တြိဂံများဆောက်လုပ်ဆွဲသားခြင်းနှင့်ထပ်တူညီခြင်း

အခန်း (၆) ၊ ပိုက်သာဂိုရပ်သီအိုရမ်

အခန်း (၈) ၊ ပမာဏသင်္ချာထုထည်

အပိုင်း(၂) စာမျက်နှာ (၇၂)