အခန်း ၁ ကိန်းစစ်များ

အခန်း ၂ ထပ်ညွှန်းနှင့်ထပ်ကိန်းရင်းများ

အခန်း ၃ ပုံသေနည်းများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း

အခန်း (၇) ၊ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများပါသောရိုးရိုးညီမျှခြင်များ

အခန်း (၈) ၊ မသိကိန်းနှစ်လုံးပါတစ်ပြိုင်နက်ညီမျှခြင်းများ

အခန်း (၉) ၊ ကိုဩဒိနိတ်ပြင်ညီတွင်ဂရပ်များရေးဆွဲခြင်း

အခန်း (၁၄) ၊ စာရင်းအင်းသင်္ချာ

အခန်း (၁၅) ၊ အချိုး၊ အချိုးတူ၊ အချိုးထပ်နှင့်ပြောင်းလဲခြင်း

အပိုင်း (၆)၊ စာမျက်နှာ (၇၅)