အခန်း (၂)၊ ရာရှင်နယ်ကိန်းများ၏ထပ်ညွှန်းများ

အခန်း (၃)၊ နှစ်ထပ်ကိန်းနှင့်နှစ်ထပ်ကိန်းရင်းများ

အခန်း (၅)၊ အမြှောက်ပုံသေနည်းများဖြင့် ဆခွဲကိန်းခွဲနည်းများ

အခန်း (၇)၊ အက္ခရာအပိုင်းကိန်းများပါသောရိုးရိုးညီမျှခြင်းများ

အခန်း (၈)၊ မညီမျှချက်

အခန်း (၁၀)၊ အက္ခရာမြှောက်ဖော်ကိန်းပါညီမျှခြင်းများ

အခန်း (၁၁)၊ ပုံသေနည်းများတည်ခြင်း

အခန်း (၁၂)၊ ထောင့်မှန်ကိုဩဒိနိတ်ပြင်ညီပေါ်တွင်အမှတ်များနေရာချထားခြင်း

အခန်း (၁၄)၊အချိုးတူ၊ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပျမ်းမျခြင်း

အပိုင်း(၂) စာမျက်နှာ (၁၄၄)