အခန်း (၂) – သုဒ္ဓဆခွဲကိန်းများ ၊အကြီးဆုံးဘုံဆခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးဘုံဆတိုးကိန်း

အခန်း (၄) – အချိုး၊ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပျမ်းမျှခြင်း

အခန်း (၇) – ကိန်းမျဉ်းနှင့် ပြင်ညီပေါ်ရှိ အမှတ်များ

အပိုင်း (၁) စာမျက်နှာ (၁၀၉)