3.1 – နိဒါန်းနှင့် ကျောက်ခေတ် မြန်မာ့ ဂူနံရံပန်းချီ