လှတောသားစကားကြွယ် (သွယ်ဝိုက်စကားနှင့်ခိုင်းနှိင်းစကား၊ အသုံးချဘာသာစကား)