အပိုင်း (၄) မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ ပျံ့နှံ့တိုးတက်လာပုံ