အပိုင်း (၂) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မွန်ဂိုလွိုက်အုပ်စုဝင်များ ဝင်ရောက်လာပုံ