အပိုင်း (၂) ကမ္ဘာ့အပိုင်းဇုန်ကြီးများ၊ လ၏ အခြင်းအရာများ