အပိုင်း (၁) – လူမှုရေးပထဝီဝင်အဓိပ္ပါယ်နှင့် လူမျိုးအုပ်စုကြီးများ