အပိုင်း (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပထဝီဝင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် နယ်ပယ်