အပိုင်း (၁) ကမ္ဘာ၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အရွယ်ပမာဏ၊ ဥတုများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ