အပိုင်း (၁)၊(မြန်မာနိုင်ငံ၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ)