သင်ခန်းစာ(၆) ခြေလေးချောင်းရှိသော တိရစ္ဆာန်အရုပ်များ ပြုလုပ်ခြင်း