သင်ခန်းစာ(၅) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် အရုပ်ပြုလုပ်ခြင်း-၂