သင်ခန်းစာ(၄) ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ပူးပေါင်းဖန်တီးခြင်း