သင်ခန်းစာ(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပစ္စည်းများဖြင့် ပုံနှိပ်ကူးယူ ရေးဆွဲခြင်း