သင်ခန်းစာ(၂) အပူရောင်၊ အအေးရောင်များကို ခွဲခြားခြင်း