သုံးထောင့်၊ လေးထောင့်၊ အဝိုင်းပေါင်းစပ်ထားသည့် ရုပ်ပုံများ