မြင်တွေ့ဖူးသောအကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်စဉ်းစားရေးဆွဲခြင်း