အခန်း (၁) သိပ္ပံမိတ်ဆက်

အခန်း (၅) ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်အာကာသ(မြေကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး)

အပိုင်း (ဂ) လျှပ်စစ်နှင့်သံလိုက်၊ စာမျက်နှာ(၅၉)