အခန်း (၁) သိပ္ပံမိတ်ဆက်

အခန်း (၅) ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်အာကာသ(မြေကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး)

အပိုင်း (က) အသံ၊ အပိုင်း၂၊ ကြားနိုင်သောအသံနှင့် မကြားနိုင်သောအသံ