အထွေထွေသိပ္ပံ Grade 9 (old system)

  • by MOE NUG
  • Course level: Basic Education
  • Categories Grade 9Science
  • Total Enrolled 2
  • Last Update February 1, 2022

Description

This course presents general Science, Grade 9 (old system) developed by MOE, NUG.

Currently, it contains 3 lessons. More lessons will be added as they become available.

(This is a duplicate for redundancy and ease of access for students in Myanmar.)

Topics for this course

25 Lessons

အခန်း (၁) သိပ္ပံမိတ်ဆက်

အခန်း (၅) ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်အာကာသ(မြေကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး)

About the instructor

0 (0 ratings)

82 Courses

97 students

Target Audience

  • Grade 9 students