အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း (၆) ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ၏ဘဝစက်ဝန်း၊ စာမျက်နှာ (၃၉)