အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း (၅) အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၂၀ ထိ ဒြပ်စင်များ ၊ စာမျက်နှာ (၅၁)