အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း (၄) အလှည့်ကျဇယား ၊ စာမျက်နှာ (၄၉)