အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း (၃) အက်တမ်၏အခြေခံအမှုန်များ ၊ စာမျက်နှာ(၄၆)