အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း (၂) ဒြပ်များ၏ရုပ်အခြေ(၃)မျိုး စာမျက်နှာ (၄၅)