အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း (၁) ဒြပ် ၊ စာမျက်နှာ (၄၅)