အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း (၁)အပင်များ၏မျိုးပွားခြင်း၊ စာမျက်နှာ(၂၉)