အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၉) ဒြပ်စင်များ၏အသုံးဝင်ပုံ စာမျက်နှာ(၅၅)