အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၈) အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၂၀ အထိ ဒြပ်စင်များ၏…. စာမျက်နှာ (၅၄)