အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၇) လူ၏အင်္ဂါအဖွဲအစည်းများဆက်နွယ်ပုံ၊ စာမျက်နှာ (၂၅)