အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၇) ဒြပ်စင်အမျိုးအစားများ၊ စာမျက်နှာ (၅၂)