အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၇) ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများ၏ဘဝစက်ဝန်း စာမျက်နှာ (၄၁)