အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၆) လူ၏အင်္ဂါများနှင့်အင်္ဂါအဖွဲအစည်းများ ၊ စာမျက်နှာ (၂၁)