အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၆) ဒြပ်ပေါင်းများ၏ဝိသေသနလက္ခဏာများ၊ စာမျက်နှာ (၇၆)