အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၅) သတ္တဝါများမျိုးပွားခြင်းနှင့်ဘဝစက်ဝန်း စာမျက်နှာ(၃၇)