အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၅) ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပေါ်ပုံကိုဓာတ်ပြုညီမျှခြင်း… စာ (၇၃)