အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၄) သတ္တဝါများမျိုးပွားခြင်းနှင့်ဘဝစက်ဝန်း ၊ စာမျက်နှာ (၃၆)