အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၄) သက်ရှိများ၏တစ်ရှူးများ၊အင်္ဂါများနှင့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်း စာ(၁၅)