အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၄) ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပေါ်ပုံ၊ စာမျက်နှာ(၇၁)