အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၃) အလင်း(အလင်း၏ဖြစ်စဉ်)၊ စာမျက်နှာ (၈၈)