အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၃) သန္ဓေအောင်ခြင်း ၊ စာမျက်နှာ(၃၅)