အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၃) သတ္တဝါဆဲလ်၏ဖွဲစည်းပုံနှင့်လုပ်ငန်းများ၊ စာမျက်နှာ(၁၂)