အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၂) အသံ (အသံပြန်ခြင်းနှင့်အသံစုပ်ယူခြင်း)၊ စာမျက်နှာ (၈၅)