အခန်း(၆) စွမ်းအင်အမျိုးမျိုး

အပိုင်း(၂) ဝတ်မှုန်ကူခြင်း ၊ စာမျက်နှာ (၃၂)